Xemx


Qijad nisma l-istorbju, imma il-folla il-boghod
Qedin jistennewni
Jsejhuli b’ismi
Sa anke jsejhuli mat-twerzieq

Li tissaporti mhux dejjem possibli
Imma xorta b’daqshekk
Mhux facli inbiddel il-hsieb

Qijed nara il-fjamma, imma ix-xemx il-boghod
Il-fjamma tkebbset bil mod
Min jaf, forsi illum hu il-jum
Folja gdida bajda mux daqsekk il-boghod

Xemx int min dejjem kont
Mil l-ewwel gurnata
Dak li dejjem xtaqt
Xemx li tizreg, tahraqli gildi
Turi id-dinja dak li vera jien

Nista nara id-dinja, min lenti differenti
Imma xorta ghama
Ma nafx x’ghamilt tajjeb
Ma nafx x’ghamilt hazin

Qijad nisma melodija, imma il-banda il-boghod
Thabbat l-istess rittmu ta qalbi
Bid-demm jisfen gol vini
Imma nimxi dritt b’rasi il-fuq
Ghax dejjem kelli u wrejt rispett

Xemx thallinix nizloq minn taht difrejk
Issa li difrejk ghadhom minfudin
gewwa il-gilda u lahmi
U qbadna sew lill-xulxin
l-irwol mhuwiex facli, imma ir-rigal prezzjuz
hemm wisq x’jinghad, imma il-bieb maghluq
l-ankra tixtieq tingibed, imma il-habel mitluf

Site Meter

Comments

Popular posts from this blog

ONLY IN Malta- Sponsering MasterChef while trying to win it

Hiccups Pub Paceville- still the best burger you could ever have had...but luckily you still can have...