Ghajnejk


Ileqqu dawk ghajnejk
Mimlija ferh u entuzjazmu
Jimlewli il-qalbi
Bi xrar li ma nistax infisser
Dak il-ferh li kelli jien wkoll
Imma illum m’ghadniex
Nista immissu
Nista nafsu mieghi

Dik id-dahka fuq xuftejk
Mimlija hena u energija
Li minjaf kemm il-darba
Tghatni direzzjoni u sahha
Li ma naqtax qalbi
Wrietni il-genna
Ghalkemm dejjem
Zammejtna kollox mizmum
Gewwa fina

Hekk l-istess meta rajtek il-bierah
xtaqt nhoss din id deskrizzjoni
fizika ghax emozzjonali biss
mhux bizzejjed
hekk bl-istess mod li ntrabat ma ohtok
xtaqtek fi hdani, bhal qabel
u ergajt xtaqt nisma il-qalbek
thabbat sitta sitta
f’rittmu wiehed,
armonija wahda,
li ghenitna nibnu tant fliemkien
dejjem grazzi
ghal energija, ferh, hena u entuzjazmu
li jirriflettu minn ghajnejk

Site Meter

Comments

Popular posts from this blog

ONLY IN Malta- Sponsering MasterChef while trying to win it

Hiccups Pub Paceville- still the best burger you could ever have had...but luckily you still can have...