Il-marc ta' filghodu


Mal l-ewwel kont tindunu li illum, mhux jum bhal tas-soltu. Bhal lum min sbieh il-gurnata tibda tara in-nies, hafna minnhom li m’ghadomx joqodu hawn ibakkru kmieni biex kif jghid il malti ma jitilfux il-gelat u ilebtu malajr kemm jista jkun lejn Strada Rjali, minn b’ xi pastizz tal Maxims f’halqu u sitta fil-borza u minn jibda minn kmieni kmieni, diga jghamel is-seba vista min bar ghal iehor. Kollha libsien ikuluriti,hafna minnhom b'xarghom u anke gisimhom sprejat, specjalment it-tfajliet u il-guvintur, minn ahmar ruxxan u hamrani ghaliex izomm mat tat-tamal u minn blu skur daqs il-bahar bejn Malta u Ghawdex; jwerzqu, ghaliex ahna tal-miskina, hadt ma jista ghalina.

U ma tokk tad disa u nofs , dejjem jekk ikun hemm fejn toqod labra u baqa spazju ghal bandsti biex jicaqalqu tisma l-ewwel tisbita tal-katuba u il-platti ta’ liema banda jirnexxila tibda l-ewwel u wara il-bandisti kollha jwiegbu lura bl-istrumenti f'daqqa ha jnissgu melodija. Mandux x’ jonqos ili jekk ma kontx min tal-ewwel mil bidu kul ma ser jirnexxilek tamel huwa li trassas u titrassas u tiprova tirfes u timbotta milli thalli il-haddiehor jafgek jew jaddi minn fuqek b’xi pushchair.

Kulhadd jonfoq, minn b'kemm ghandu sahha biex il-banda taghna tinstemma isbah u minn ghax mandux alternativa ohra hlief jimxi qajla qajla bl-istess pass li mexjin il baned, kulhadd jixxengel kemm minn hu f'siktu u anke dawk fis-sakra, tiprova tevita kemm tista li taqa f’xi sakranazz , xi minkebb go nofs sidrek jew xi tifel jibqa diehel straight goc ceramika u jghawgek ganc bl-ugiegh.

It-triq mijiex twila u iz-zewg baned iduru id-dawra taghhom sakemm ghal habta tat tlieta, peress li huwa l-ghors tan-nies li jattendu ili ikarkru din ic-celebrazjoni ta' darba fis sena biss, fit-tul kemm jista jkun, il-marc ta' fil-ghodu jasal fit-tmiem.

Mijiet ta' nies irossu fuq xulxien , jitkellmu, jghajtu, jaqbzu, jiggennu, jigieldu u joffendu, tisthajjilhom il-folla li waslet lill-Kristu sal quccata tal-golgota. Il-pulizija thares lill-bandisti, qishom xi suldati rumani li mxew qrib l-Imghallem.

Ruth kienet hemm wkoll. Kienet wahda mil-bandisti zaghzagh f’dak il marc brijjuz. Kienet muzicista ta’ hila u il-marc ghalieha kienet xi haga li kienet tistenna u tiprepara ghalija min hafna qabel.

Imma mhux dakinnhar. Illum mohha ma kienx hemm . Illum assolutament ma kienietx taf x’qed taghmel. It-trumbetta kienet qedgha izomma fidejha ghax ta'bilfors, bdiet idoqqa kemm jista jkun mil inqas, ma kelliex aptit. Mhux soltu tagha, is-soltu idoqq kull marc mil-bidu sal ahhar, tifrah u ticcajta.

“Jaqaw minitx f’siktek Ru?” staqsieha dak ta' magenba.
“Le......ghala qed tahseb hekk?” wiegbietu Ruth, waqt li gholliet it-trumbetta il fuq u siltet erba noti irqaq u helwin biex bhal kieku turih li ma kella xejn li qed idejaqa.

Imma mhux billi qalet, Ruth ma kienx qed thossa tajjeb xejn. Kienet mughugha u l-ebda
medicina qajla setat tfejaqa. Kien mughugha u mikudda f’qalba. Ruth kienet laghabet il-loghba tal-imhabba u harget telliefa.

Ghall-ewwel kienet harget rebbieha, iva kienet rebhet u hasset ruha ittir bhal friefet f’gurnata mimlija xemx, lesta halli tkun tista tisfen min fuq fjura ghal ohra. Imma f’salt wiehed il-gwienah tqalu u tmermru u ma felhitx ittir iktar. Waqet fl-art b’tisbita. Imsejkna Ruth! Hassitha ghada thobbu imma fl-istess nifs kellha mibeda ghal dak li wasal jghamlila.

Min jaf fejn qijed jiggera dak il-li**, qalet bejna u bejn ruha hi u taqleb tard il-pagna tal-manuskrit halli igghal lil ohrajn jahsbu li qeda tkompli man noti ferrieha tal-marc li hi bhalissa ma tantx ma kella aptit.

U le lil Marco nhobbu regat nislet f’qalba. Minjaf fejn qijed l-anglu tieghi li gennini ghal warajh. Dewwaqni l-hlewwa tal bews vellutat u l-ewwel intimita fejn zewg persuni meta jsiru persuna wahda, imbghad ja kodard u bezziegh qabad u telaq u hallini naqdef wahdi. Sqejtu b’imhabbti u tajtu il-verginita tieghi. U hu telaq bhal kelb, denbu bejn saqajh. Irid igawdi hey it-tifel.

'Marco se n'è andato e non ritorna più
Il treno delle 7:30 senza lui
Chissà se tu mi penserai
Se con i tuoi non parli mai
Se ti nascondi come me
Sfuggi gli sguardi e te ne stai
Rinchiuso in camera e non vuoi mangiare'


Il-kliem tal-kantata Pausini kienet thossom , dak il-hin idamdmu f’widnejja u jitfu l-istorbju kollhu li kien hemm madwara. Thajret tressaq it-trumbetta ma xufetjja u izarzar dawk l-erba noti kiebja b’kemm kellha sahha. X’ tigi titnejjek li tfotti marc, li twaqqa kollox ghan nejk. L-aqwa li sserrah naqa qalba.

Kienu ghaddew sewwa sew gimghatejn minn dak in-nhar li Marco bghat jghidilgha li mandux l-ebda hsieb li jkompli jara’. Messagg minghand Amanda habiba komuni u b’hekk iktar gal lil Ruth tahseb kemm kien bniedem iresponsabli u li ma kellux lanqas ba** li jigi u jghajdila wicc imbwicc. U kollox intemm hesrem. U sena ta'hena nharqet u saret irmied f’kemm trodd salib. Tnejn u hamsin gimgha ta'hlewwa u zeli u issa...imrar u qrusa.

Biex ikar ikolla ghal xiex tinkwieta xi siegha qabel ma bdew il-marc giet issibha Amanda, u taghta nitfa ta’ ahbar. Qaltilgha “emm emm Marco ser isiefer""Sejjer holiday ma shabu. Jitlaq il-lum, ha jghamel hmistax Manchester, jitilqu ma ta nofsinhar”

'Marco se n'è andato e non ritorna più
Distanze enormi sembrno dividerci
Ma il cuore batte forte dentro me'


Tajjeb! Mela Marco jixxala u jideverti ma shabu u jien jien se jkolli nibqa hawn nitqanna bil-marc ta San Gejtanu. Malajr insieni u hassarni min mohhu, u jien belha intertaq qalbi ghalih, ninfena fin niket, ja belha li jien. Belha!

Kienet tixtieq issib rokna ghall-kwiet . Xi kwiet, kwiet, illum fil marc ta filghodu! Il-marc tal-briju, daqq, sparar, kulur u bnadar, u rieha qarsa taqsam ta’ hajnikin.

“Iz-Zebbugi hawn”

“Mqaret min tal-belt”

“Hot Dogs....Hamburgers”

PUMM PARA RARA...........BUMM BUMM.................
PUMM PARA RARA...........BUMM BUMM.................

Marc iehor, isbah minn ta’ qablu u Ruth ikollha tonfoh ghax xi whud habtu jharsu lejha hekk kif lemhuwa tieqaf u tiskanta. Qisa bla ras, qisa ruh mitlufa. U ghalekk iddoqq biex ma tghatiex fil ghajn u biex wkoll, forsi thassar ghal ftit minuti wicc Marco minn mohha u minn qalba.

Harset il-fuq u rat ajruplan ittir fuq rasa, ftit sieghat u il-passigieri kollha jispiccaw in-naha l-ohra. Meta jkun qorbu it-tlieta, Marco jkun il-boghod u hi tkun ghada quddiem il-knisja idoqq mal-banda, tixxotta l-gharaq tal-ghomma u tad-dwejjaq.

“Brieret bil-fan jahdmu biex xemx” “il-minn inbghieghlu” beda jwezaq ragel mibrum minn wara stand tat toys

“Hudu wiehed ha ttaffu is-sahna u il mibgheda li ghandkom ghal xulxin” qal xwejjah min taht l-ilsien, imma semghatu Ruth, u dak in-nhar ma stmertomx dawn l-istands bhalma tghamel is-soltu, ghax ibighu toys li ma joddux ghat tfal, lanqas xejn anzi qalet bejnha u bejn ruha, li kieku ma kienietx ghal berritta tal-banda li ghandi nilbes bilfors, nixtri wahda forsi itaffili il-fawra li telatli f’wicci u intajjar id-dwejjaq il qed jahkmuni aktar u aktar minn mindu rajt dak l-ajruplan. Forsi indarri ftit.

“In-number 5”

Il-kelma griet minn bandist ghal-iehor u kulhadd iqalleb lura il-ktieb tal-marcijiet.

“Dan sabih Ruth, dal marc” qaltilha il-bandista ta warajha.””Din tas-surmast il-gdied, Semmiegh Marco, ideddikah lill ibnu iz-zghir, ghalieh miktub, mistagbin kemm ihobbu lil xulxin,l-unika tifel li ghandu, mignun fuqu u it-tifel jirrispettah bil-kbir.

Mela mux bhal guvni tieghi. Dak wkoll Marco jismu, imma xejn ma ghandu x’ jaqsam mat-tifel tas-surmast, tieghi harab, zgicca, ried jahrab mir-realta. L-anglu fuq naha u ix-xitan fuq l-ohra.

PUMM PARA RARA...........BUMM BUMM.................
PUMM PARA RARA...........BUMM BUMM.................

U il-hames marc, ‘Marco’ kien beda. Xi gmiel ta marc ! Dik melodija!dak briju! Thossok trid tisfen u tkanta . il-guvintur u it-tfajliet l-ghors taghhom, jerfaw lill xulxin u jxejru bnadar u imkatar tal-harir. Dawk homor kienu qed ifakkruha fl-imhabba taz-zghozija, fil martirju li kienet ghaddeja minnhu, li kien qijed jifnija bil-mod il-mod. Mkatar bluni li jkienu jfakkruwa fi granet sbieh bla shab u hdejn il-bahar kalm u anke meta kien ikun feroci, li qattat fi hdan Marco jiskopru lill-xulxin, sakemm maktur harab minn idejn sidu u waqa fuq rasa u bhal qabdita dehxa u hi u terga tigi lura mill ishab tal-holm taghha , mill-ishab tad dinja kif tixtieqa hi. Hasset bhal ghaxwa u bilkemm ma hasbitx li gie hdejha Marco, waqa mill ajruplan u resaq jitfissed maghha, jitloba tahfirlu...

'Marco se n'è andato e non ritorna più
Distanze enormi sembrno dividerci
Ma il cuore batte forte dentro me'


Marco kien fi triqtu lejn l-ingilterra. Mhux hekk kienet qaltila sehbita Amanda, relax u imxahxah fuq l-ajruplan, jahrab u jitbijed minnha. U Ruth hawn timewwet. Tinkedd li ma tistax titlaq mill-marc u li trid toqod hemm ghax trid idoqq bolfors. L-arlogg donnu ma rid iddur b’xejn u il-hin ma jghaddi qatt. Li kien jahsra tfittex tehles min dan il-kalvarju.

L-ghaxra, il-hdax, nofsinhar...kemm se jdum ma jasal it-tlieta.
Fis-saghtejn iz-zewg baned spiccaw quddiem iz-zuntier tal knisja. Bandieri, kuluri u laham impahpah kemm trid, mzejna bir riha ta’ gharaq ta’ sitt sighat ta’qbiz u mutetjar f’xemx taqli l-ankri ta’awwisu, u qrusa ta riha ta alkohol u moqziziet ohra.

Knisja imzejna min barra u min gewwa. Daqq tal-qniepen ma jaqtaw xejn. U il-marc ghad faddalhu. Baqalhom xi jkarkru quddiem iz-zewg kazini mzejnin specjali ghal okkazjoni bhal din.

Ruth kellha bilfors tibqa hemm. Riedet idoqq bicca solu u minghajra ma kienx jaghddi il marc ta’ filghodu. Kif kienet ser idoqq is-solu ma kienitx taf? Dak l-imbierek Marco ma kienx hallilha mohh tkun taf x’qeda tghamel.

Erba tuzzani murtali tal-kulur, kull wiehed bit tlett fethiet u bomba, stillel u fjuri, dak gmiel! Dak gost! U wara dawn zewg kaxxi infernali li it-tnejn
damu tiela’ dawk l-ghaxar minuti, kaxxi u iktar loghob tan-nar minn fuq iz zewg t’ibjut tal-kazini rivali. Indaqq l-innu tal-patrun, u l-innijiet tal kazini, kulhadd ikanta u qajla jifhem x’hinu jghid. Il-qilla tax-xemx u l-alkohol zejjed qed jghamel tighu.

In-nies trassu u bdew gejjien l-offizi u id-dagha, kul meta jindaq innu u beda jidher ili l-irjus shan kienu se jesplodu u se jinqal l-inkwiet. Ghalhekk bil mod il mod il-pulizija bdew jifirdu in-nies u jibatuwhom id-dar. Is- surmastrijiet qatawa li jwaqqfu il-marc u dahlu il-bandisti il-gewwa. U hekk Ruth iffrankat is-solu li kellha idoqq. Xortiha tajjeb ghax ma tafx xkienet se tghamel. Marco kien se jwaqqaha ghan nejk. Dak l-ostra guvni!

Naddfet il-bokka tal-istrument u poggitu fil vetrina ghaliex trrid terga idoqqu il-lejla, imma spicca il-suppost briju ghaliex il-lejla tkun il-purcissjoni u normalment ma jkunx hemm il genn bhalma jkun hemm il-hadd filghodu. Imma din is-sena ma kellha aptit taghmel xejn. Regat ftakret fid-dahka fuq wicc Marco u dawk l-ghajnejn zoroq.
Ghaliha spicca kollox, thewden li ghalija il-festa spiccat bil-firda...Ruth u Marco ADDDIIIIOOOOO!

Wara saghtejn minghajr ma ghalqet ghajn ma ghajn Ruth qamet qisgha bicca tal-art. Inhaslet , libset uniformi nadifa u telqet il-barra minghajr ma kielet xejn. Kien jum San Gejtanu, imma din is sena il festa kienet wisq rizqa hazina.
Kien hemm hafna li kienu qedin jitkellmu fuq it-tradgedja li sehhet ftit sighat qabel. Wiehed mil-ajruplani li telaq minn Malta sab maltemp qawwi fuq Franza, laqtitu sajjetta u iggaraf. Hadd ma salva! L-ajruplan ta’nofsinhar neqsin ghaxra, dirett lejn Manchester.

U Marco? Marco allura miet wkoll? Issa zgur tista taqta qalba Ruth. Kollox kien intemm darba ghal dejjem....Dik festa!

“Ruth....Ruth”

Ruth dawret wicca u hemm quddiema , qisa holma, tilmah lil Marco taghha. Jitbismila u jistidina tersaq tifrah bih.

“Int ma sefirtx mal-ajruplan li waqa” staqsietu miblugha
“Min! Jien? X’inti tghid...Allahares qatt. Dan min qallek?

“Amanda, giet tghidli il-bierah filghaxija”

“Amanda? Dik tivvinthom!” qalila Marco, u kompla “insiefer x jigifieri, kelli bzonn nahseb ftit u qatt ma kelli il-hsieb nabbandunak” “issa xi tghid Ruth, ma tahfirliex?”

Dak il-hin Marco qabdilha ideja bil goff u ghafasila ma sidru, u bhal ra dema fuq ix-xfar t’ghajneja! Dak ferh li hasset Ruth dak il-hin u addio il marc il-lejla, m’hemmx cans li ma tgawdix il-kumpanija ta Marco. Viva il-festa taghna...Dik festa e!...

“Eh bilhaqq ghax kont se ninsa.” Qalila Marco

“Jekk jigi ‘boy’ insemmuh Matthias ta” “X’tahseb?” “Jekk tigi ‘girl’ inhalli f’idejk!”Site Meter

Comments

Anonymous said…
This page really has all the information I wanted about this subject and didn't know who to ask.

my webpage ... forensic classes
Anonymous said…
Hello there, just became aware of your blog through
Google, and found that it's truly informative. I'm gonna watch out
for brussels. I will be grateful if you continue this in
future. Lots of people will be benefited from your writing.

Cheers!

Check out my homepage :: workouts to improve vertical jump
Anonymous said…
Its like you read my mind! You appear to understand a lot approximately this, like
you wrote the ebook in it or something. I believe that you
simply could do with some percent to force the message house a bit, but other than that,
this is wonderful blog. A fantastic read. I will definitely be back.


Feel free to visit my webpage :: workouts to increase vertical
Anonymous said…
This article will assist the internet viewers for creating new website or even a weblog from start
to end.

Also visit my blog post; password cracker
Anonymous said…
Heya i'm for the first time here. I came across this board and I to find It really useful & it helped me out a lot. I'm hoping to give one thing back and aid others such as you aided me.


Here is my web blog - fandomaccess.com
Anonymous said…
It's awesome designed for me to have a website, which is valuable in support of my experience. thanks admin

Here is my web-site :: twitter password
Anonymous said…
I am really grateful to the owner of this web page who
has shared this great post at at this place.

My website :: workouts to increase vertical jump
Anonymous said…
Its not my first time to pay a quick visit this website, i am visiting this web page dailly and take good facts from here everyday.


Also visit my web blog ... making money from home
Anonymous said…
I believe this is one of the most vital information for me.

And i am satisfied reading your article. But wanna observation on
some common issues, The site taste is ideal, the articles is truly nice : D.
Good task, cheers

Look at my blog: exercises to improve vertical leap

Popular posts from this blog

Hiccups Pub Paceville- still the best burger you could ever have had...but luckily you still can have...

Remembering Steve Jobs- a tribute in pictures.

Splendid...